ZBĘDNE POŻYCZANIE

Zbędne stało się pożyczanie od przyjaciela kopii w celu kolacjonowa- nia błędów lub porównania not na marginesach. Dru­karstwo stało się pierwszą gałęzią przemysłu zorgani­zowaną z myślą o produkcji masowej. Już w piętna­stym wieku staranne rzemieślnicze wytwarzanie ksiąg stało się przestarzałe (odnosi się to tylko do drukowa­nia książek, a nie do ich oprawiania, które jeszcze na długo pozostało fascynującym rękodziełem). Setki lub tysiące identycznych wytworów literackich schodziło z taśm produkcyjnych w Wenecji, Norymberdze, Mo­guncji, Bazylei — o kilka’wieków wyprzedzając ma­rzenie Forda o taśmowej produkcji samochodów. Do­brze podsumował to McLuhan mówiąc, że „wynalazek typografii potwierdził i rozszerzył moc nauki stoso­wanej, dostarczając pierwszego powtarzalnego towaru, pierwszej linii montażowej i pierwszej produkcji ma­sowej” (The Gutenberg Galaxy, 124).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *